ORDU İLİ MESUDİYE İLÇESİ KONACIK KÖYÜ VE KÖYLÜLERİ KALKINDIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(10.04.2005 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLEN)

                        DERNEGİN ADI VE MERKEZİ:

MADDE –1...         Derneğin Adı 'KONACIK KÖYÜ VE KÖYLÜLERİ KALKINDIRMA DERNEGİ' dir.

MADDE –2...         Derneğin merkezi İstanbul'dur. Adresi: Çeliktepe Mah, Sultan Murat Sokak No:6/ A Kağıthane / İSTANBUL

                        DERNEGİN AMACI:

MADDE –3...         Konacık Köyü'nün bütünüyle korunmasını kültürel zenginliklerinin derlenmesi ve yaşatılmasını, Konacık Köyü mensuplarının aralarında yardımlaşarak köyün sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınmasını temin etmeyi ve Konacık Köyü'nün model bir köy haline gelmesini sağlamayı amaç edinir.

MADDE –4...         Derneğin bu amaçları gerçekleştirmesi için;

a)     Üyeler arasında işbirliği ve tenasudu sağlamak,

b)    Konacık Köyü'nün ağaçlandırılmasını teşvik etmek ve temin etmek,

c)     Konacık Köyünde okul, camii, yol, sulama suyu, elektrik donanımı, altyapı ve kanalizasyon gibi temel hizmetlerin sağlanmasında yardımcı olmak,

d)    Konacık Köyü'nün umumi menfaatlerine uygun işleri yapmak, sosyal, kültürel, ekonomik yönden kalkınmasını teşvik etmek,

e)     Yangın, felaket, kaza ve hastalık nedeniyle mağdur olan ve köyümüzdeki ihtiyaç sahibi dul, yetim ve kimsesiz köylülerimize karşılık beklemeden yardım sağlamak,

f)      Akarsu, orman ve yeşil alanların korunması ve geliştirilmesini sağlamak,

g)    Konacık Köyünde bulunan tüm tarihi eser ve evlerin ekolojik olarak korunması, onarılması, gerektiğinde turizme açılmasını sağlamak,

h)    Konacık Köyünün yerel örf ve adetlerinin, giysilerinin araştırılması, derlenmesi, geliştirilmesi ve korunması için çalışmak,

i)      Konacık Köyü geçmişinden günümüze kadar geçirdiği her alandaki tarihsel sürecinin bilimsel olarak araştırılması ve yayımlanması, Bu alandaki çalışmalara kişilerin özendirilmesi, İnternet sitelerinin oluşturulması için çalışmalarda bulunmak,

j)      Üyelerin sosyal, ekonomik, kültürel, sağlık ve eğitim sorunları ile ilgilenip, çözümler araştırmak, yasal çerçeve dahilinde maddi manevi yardımda bulunmak,

k)     Dernek amaçlarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını üyelerine ve kamuoyuna duyurmak için, süreli ve süresiz yayınlar çıkartmak, panayırlar, festivaller, açık hava ve kapalı salon toplantıları, yemek, çay, piknik ve üyelerin katılımı ile gelir amaçlı geceler düzenlemek,

l)      İlk, orta ve yüksek öğretimde okuyan yardıma muhtaç öğrencilere, araç-gereç, giyim vb. yardımlarda bulunmak, Genel bütçesi doğrultusunda yüksek öğretimde okuyan başarılı öğrencilere burs vermek,

m)   Dernek tüm Konacık’lıların birlikteliğini amaçlarken üyeler arasında kutuplaşmaya ve gruplaşmaya, bölgeciliğe, tarafçılığa, her türlü ayırımcılığa karşıdır.

n)    Dernekler yasasında belirlenen şartları yerine getirerek Genel Kurul Kararı ile gerekli görülen yerlerde Şubeler açmak,

o)    Dernek Yönetim Kurulu gözetiminde Gençlik ve Kadın kolları faaliyetleri düzenlemek, Bu faaliyetlerle ilgili Dernek bütçesinden katkıda bulunmak,

p)    Dernek Tüzüğünde yazan amaçları gerçekleştirmek için taşınmaz mallar edinir. Medeni kanunu ve Ticaret Kanunu hükümlerine göre Yönetim Kurulu Kararı ile ticari amaç gözetmeksizin işletmeler kurar. Bu işletmelerin faaliyetlerini bir tüzük ile belirler.

MADDE –5…         Derneğin kesinlikle siyasetle ilgisi yoktur. Siyasetle uğraşmaz. Hiçbir siyasi kuruluşun çalışmalarına katılmaz. Dernek mutlak suretle bağımsızlığını koruyarak 5253 sayılı Dernekler Kanunu gereğince faaliyette bulunur. Üyelerin siyasi çalışmalarından dernek sorumlu değildir.

                        DERNEGİN ÜYELERİ:

MADDE –6…         Dernekler kanununa (5253 sayılı) göre uygun nitelikte 18 yaşını bitirmiş, derneğin amaçlarını ve faaliyet çalışmalarını kabul eden her Konacık Köylü veya kan bağı olan vatandaş, derneğe üye olabilir. Bunlar Konacık Köyü derneğinin tabanını oluşturur. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteği reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine duyurur. Derneğin AKTİF, PASİF ve FAHRİ olmak üzere 3 tip üyesi vardır.

            AKTİF ÜYE a) Dernek Yönetim Kurulunca kendisine üyeliği tebliğ edilen üyedir. Bu üye 37 nci Maddede belirtildiği üzere yıllık aidatını yatırmak zorundadır. Herhangi bir nedenle oluşacak olağan veya olağan üstü Genel Kurul ilan tarihinden 15 gün öncesinden üye aidatlarını yatırmış olan üye AKTİF üye olacağından seçme, seçilme ve oy kullanma hakkına sahip olacaktır.

            PASİF ÜYE b) Derneğe üyeliği kabul görmüş üye, Genel Kurul ilan tarihinden 15 gün öncesine kadar olan üye aidatlarını yatırmamış üye pasif üye olacağından seçme, seçilme ve oy kullanma hakkından yoksun olacaktır. Ancak bu üye geçmiş yıllara ait bütün aidat ve salgın borçlarını ödediği takdirde AKTİF üyelik haklarına sahip olacaktır.

            FAHRİ ÜYE . c) Konacık Köylü olmamakla birlikte derneğin amaç ve çalışmalarına önemli bir hizmeti ve katkısı bulunanlar arsından Yönetim Kurulu Önerisi ile Genel Kurul tarafından üyeliği onaylanır. Oy kullanamaz ve dernek organlarına seçilemez. Bağış yapabilir. Aidat ödeyebilir. Üye kayıt defterine FAHRİ ÜYE olarak kaydı yapılır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

MADDE –7…         Hiç kimse Derekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme hakkına sahiptir.

                        ÜYELİKTEN ÇIKARMA

MADDE –8…          

a)     Dernek tüm Konacıklıların birlikteliğini amaçlarken üyeler arasında kutuplaşmaya ve gruplaşmaya, bölgeciliğe, tarafçılığa, her türlü ayırımcılığa karşıdır. Bu gibi olayları başlatan üye Yönetim Kurulu kararı ile üyeliği askıya alınır veya ihraç edilir.

b)     04.11.2004 tarihli T.C. Resmi Gazetede yayımlanan 5253 sayılı Dernekler Kanununun Ceza Hükümleri bölümünde 32 nci maddesinin ( e ) ve ( f ) bendinde belirtilen hükümler tüm üyeler için geçerli olacaktır. ÖZELLİKLE (  f  ) bendinde belirtilen ifadeler Yönetim Kurulunu oluşturan üyeler için de uygulanacaktır. Bu hükümlerle ilgili kanaat oluşursa Yönetim Kurulu üyelerinin ve diğer dernek üyelerinin ihracına Yönetim Kurulu karar verir. Bu gibi üyeler hakkında kanaat oluşursa işlemlerini yapmakla yükümlüdür ve yetkilidir.

c)     Beş yıl devamlı pasif üye durumunda olan üye yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir.

                        ÜYELİK HAKLARI

MADDE –9…          

a.       EŞİTLİK İLKESİ:

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek üyeleri arasında dil, ırki renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez. Hiçbir üye Eşitliği bozma veya ayrıcalık taşıyan uygulamalarda bulunamaz. Her üye derneğin faaliyetlerine, Konacık Köyü menfaatleri için alınan kararlara kayıtsız kalmaksızın katılmak zorundadır. Yönetime katılma hakkı vardır.Dernekten çıkartılan ve çıkan üyeler veya ihraç edilen üyeler dernek mal varlığında hak iddia edemez. Hak arayamaz. Kanuni yollara başvuramaz.

b.       OY HAKLARI:

Genel Kurulda her Aktif üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üye Genel Kurula katılabilir, ancak oy kullanma hakkı yoktur.

c.      DİGER ÜKÜMLÜLÜKLER:Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak zorundadır. Özellikle yapılan ve yapılacak işlerin ve faaliyetlerin gerçekleşmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Alınan kararlarda dernek yöneticilerine yardımcı olmak zorunluluğu vardır.

DERNEGİN ORGANLARI:

MADDE –10…      

a.       Genel Kurul

b.       Yönetim Kurulu

c.       Denetleme Kurulu

d.       Danışma Kurulu

                          GENEL KURUL:

                        1-GENEL KURUL VE ŞEKLİ:

MADDE –11…     Genel Kurul derneğin en üst organıdır.

Genel Kurul aşağıdaki kurallar dahilinde yapılır.

Genel Kuruldan önceki takvim yıllarına ait aidatlarını kongreden 15 gün öncesine kadar ödemeyen üyeler genel kurulda gündemdeki maddeler hakkında oylamaya katılamazlar. Fikir beyan edemezler, önerge veremezler, kongrede oy kullanamazlar

                        2- GENEL KURUL TOPLANTISI ZAMANI:

MADDE –12…     Derneğin Aktif Üyeleri Genel Kurulu teşkil eder. Genel Kurul 2 (İKİ) yılda bir OCAK ayı içersinde Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı bir günde yapılır. Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Aktif Dernek Üyelerinin 1/5 (beşte birinin) yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Denetleme Kurulunun veya Aktif Dernek üyelerinin 1/5 (beşte birinin) yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içersinde toplantıya çağrılamaz ise Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin, toplantının tertibi için mahalli Sulh Hukuk Hakimliğine müracaat hakkı saklıdır.

                        3- TOPLANTI VERİ:

MADDE –13…     Genel Kurul Toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.

                        4- TOPLANTIYA ÇAĞRI YÖNTEMİ:

MADDE –14…     Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı ulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle yönetim kurulunun almış olduğu karar ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluğun sağlanmaması nedeni ile toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. ilk toplantı ile ikinci toplantı günü arasındaki zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakılma sebeplerini de belirtmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

                        5- TOPLANTININ YETER SAYISI:

MADDE –15…     Genel Kurul Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

                        6- TOPLANTININ YAPILlŞ YÖNTEMİ:

MADDE –16…     Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kuru la katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Seçimler GİZLİ OY kullanarak AÇIK SAYIMLA yapılır. Genel Kurul toplantısında gündemde yer almayan maddeler dışında görüşme yapılmaz. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 (onda biri) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

                        7- GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE –17…     Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a)     Dernek organlarının seçimini yapar.

b)    Dernek tüzüğünde lüzum halinde değişiklik yapar veya dernek tüzüğünü değiştirir.

c)     Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesini sağlar.

d)    Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını karara bağlar ve Yönetim Kuruluna ibra eder.

e)     Derneğin federasyona, uluslar arası kuruluşlara katılması veya ayrılması yönünde karar verır.

f)      Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirilerek kabul eder.

g)    Dernek için gerekli Menkul ve gayrimenkul taşınmaz malların satm alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ve hibe edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

h)    Derneğin feshine karar vermek.

i)      Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

                        8-GENEL KURUL KARARLARI:

MADDE –18…      

a)    Karar Yeter Sayısı

Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadarki Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üye sayısının 2/3 ' ü (iki bölüm üç) çoğunluğu ile alınır.

b)   Ov Hakkında Yakınlık

Hiçbir Dernek Üyesi, Dernek ile kendisi ve birinci derece yakınları arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

c)    Kararların İptali

Dernek organlarının kararlarına karşı Dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı hükümler saklıdır.

                        YÖNETİM KURULU

                        1- YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE –19…     Dernek Yönetim Kurulu Genel Kurulunca seçilen en az ( 7 ) yedi ASİL üyeden oluşur. Genel Kurulda aynı sayıda YEDEK üye seçilir.

Yönetim Kurulu asil üyelerinden her hangi bir nedenle boşalma olması durumunda yerine en çok oy almış bulunan yedek üye veya yönetim kurulunun çoğunluğunun oy birliği ile uygun görülen yedek bir üyenin, oy sıralamasına bakılmaksızın göreve çağrılması zorunludur.

                        2- YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI ZAMANI

MADDE –20…     Yönetim Kurulu ayda en az ( 1 ) bir kez olağan olarak ve kendiliğinden toplanır. Toplantı gününü ve toplantı saatini yönetim kurulu kendi aralarında belirler. Yönetim Kurulu; Denetleme Kurulunun çağrısı üzerine olağan üstü toplanabilir.

                        3- YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

MADDE –21…     Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonra derneğin en yetkili organıdır.

Başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a)     Yönetim Kurulu oluştuktan sonra görev bölümü yapılarak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve Üyeleri belirler.

b)    Yönetim Kurulu kararlarında görüşülen konular gizlilik ilkeleri içerisinde karara bağlar, karar defterine geçer, bu kararlar dışarıya sızdırılmaz ve genel kurulda üyelere duyurulur.

c)     Derneğin yürütme ve temsil organıdır. Temsil görevi Yönetim Kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncüye verilebilir.

d)    Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar ve genel kurula sunar.

e)     Kanuni defterleri tutar.

f)      Üye kabul işlemlerini yapar.

g)    Genel kurulun toplantısı için gerekli muameleleri ifa eder.

h)    Tüzükte ve 5253 sayılı dernekler kanunundaki mevzuatlar doğrultusunda kendisine verilmiş olan diğer görevleri yerine getirir.

i)      Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır.

j)      Yönetim Kurulu kararları oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

k)    Yönetim Kurulu çalışma döneminin beyannamesinin tanzim ve tasdik ederek Derneğin Yerleşik biriminin bulunduğu İLİN En Büyük Mülki Amirliğine vermekle yükümlüdür.

                        4- YÖNETİM KURULUNUN KARAR ALMA BİçİM VE YÖNTEMİ

MADDE –22…      

a)     Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya katılanların da salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği durumunda derneğin başkanının bulunduğu tarafın oyu geçerli sayılır. Karar almada OYLAR GİZLİ veya AÇIK olarak yapılır.

b)    Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya mazeretsiz üst üste ( 3 ) üç defa katılmazsa Yönetim Kurulu ASİL ÜYELİĞİ düşer. Bu uygulama Yönetim Kurulu Başkanı için de uygulanır. Yönetim Kurulu olağan toplanarak görüşler açıklanarak görev değişikliğine gidilerek yeniden Yönetim Kurulu Başkanını kendi aralarında seçer ve Yönetim Kurulunu oluşturur.

c)     Yönetim Kurulu Başkanı (Dernek Başkanı) derneğin amaç ve menfaatlerini koruyamazsa derneği temsil edemez kanaati oluşursa, Yönetim Kurulu olağan toplanır. Görüşler tek tek bildirilir, alınan karar doğrultusunda Yönetim Kurulunun görev değişikliğine gidilir. Yeni oluşan Yönetim Kurulu üyeleri oluşumuyla ilgili yeni oluşan Yönetim Kurulu, üyelere bildirilir.

d)    Yeni oluşacak Yönetim Kurulu listesi Derneğin Yerleşik Biriminin bulunduğu İLİN En Büyük Mülki Amirliğine 30 gün içersinde bildirilir.

                        5- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ

MADDE –23…     Yönetim Kurulu Kongre hitamında en geç bir hafta içersinde toplanarak yapacağı ilk toplantıda kendi aralarında bir (1) Dernek Başkanı, bir (1) Başkan Yardımcısını, bir (1) Genel Sekreter, bir ( 1 ) Muhasip ve üç ( 3 ) Yönetim Kurulu üyesini seçer. Yönetim Kurulunda herhangi birinin, herhangi bir durumda boşalması halinde Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında yedek üyelerden birini boşalan göreve getirir.

MADDE –24…     Yönetim Kurulu üyeleri dernek yönetiminin görev bölümünü yaparken içeride ve dışarıda Derneği temsil etmek üzere Dernek Sözcüsünü ve konuşmacısını belirler. Bu yetki Yönetim Kurulunca belirlenecektir. Yapılacak bütün toplantılar için bilgi ve belgeleri hazırlayarak Yönetim Kurulu üyeleri tarafından seçilmiş sözcüye verilir. Sözcünün toplantıda bulunmadığı hallerde temsi ve konuşma yetkisi Genel Sekretere geçer.

                        6- DERNEGİN TEMSİLİ

MADDE –25…     Derneği Yönetim Kurulu adına Dernek Başkanı temsil eder. Dernek Başkanının yokluğunda temsil yetkisi Dernek Başkanının yetkilendirileceği başkan yardımcısı ya da Genel Sekretere geçer. Dernek Başkanı ayrıca derneğin her türlü gidişatından Genel Sekreterle birlikte birinci derecede sorumludur. Yapılan iş ve işlemlerden ötürü derneğin bağlayıcılığı ve sorumluluğu başkanla birlikte yönetim kurulundan ikinci bir üyenin imzası ile söz konusudur. Tek taraflı atılan imzalar derneği bağlamaz.

MADDE –26…     Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen tarih itibariyle 30 gün içersinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, unvanları ve ikametgâhları Dernek Merkezinin Yerleşik Biriminin bulunduğu İLİN En Büyük Mülki Amirliğine 30 gün içersinde bildirilir.

DENETLEME KURULU

                        1-DENETLEME KURULU OLUSUMU

MADDE –27…     Denetleme Kurulu genel kurulda seçilen ( 3) üç ASİL üyeden oluşur. Genel Kurulda aynı sayıda ( 3 ) üç YEDEK Denetleme Kurulu üyesi seçilir. Üyeler ilk toplantıda kendi aralarından birini başkan seçer. Denetleme Kurulu asil üyeliklerinden herhangi bir boşalma olması durumunda da yerine en çok oy almış bulunan yedek üye göreve çağrılır. Genel Kurul olarak göreve çağırma işlemi Yönetim Kurulunca yapılır.

                        2-DENETLEME KURULU TOPLANTI ZAMANI

MADDE –28…     Denetleme Kurulu kural olarak her zaman kendiliğinden toplanır. İşlerin yasa, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder ve denetler. Ancak, her ( 6 ) altı ayda en az bir kez toplanmak ve çalışmaları ile ilgili bir rapor düzenleyerek bunu yönetim kuruluna sunmak zorundadır. Denetleme Kurulu dönemi ilgilendiren çalışmalar için düzenleyeceği ve bilançosunu da içeren raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.

                        3-DENETLEME KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

MADDE –29…     Denetleme Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır;

a.       Derneğin gelir -gider kayıtlarını incelemek,

b.       Yönetim Kurulunda her ay düzenlenen bilânçoları gözden geçirmek, kontrol etmek ve denetlemek.

c.       Dernek hesaplarının yasa, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemek.

d.       Çalışmaların sonucunu rapor haline getirmek, bu raporları yönetim kuruluna ve toplanması halinde genel kurula sunmak.

e.       Gerekli görmesi durumunda genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak.

            4- YÖNETİM KURULUNCA DERNEK ÜYELERİ HAKKINDA SORUŞTURMA VE KARAR VERME YÖNTEMİ

MADDE –30…     Yönetim Kurulu kendisine bildirilen olayı önce araştırır, soruşturur ve ilgilinin sözlü veya yazılı savunmasını ister.

                        Yönetim Kurulu bu aşamalardan sonra ilgilinin;

a.      Dernek Tüzüğüne aykırı hareket edip etmediğini,

b.      Onur kırıcı davranışlarda bulunup bulunmadığını,

c.      Dernek amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışta bulunmayı alışkanlık haline getirip getirmediği,

d.      Dernek faaliyet ve çalışmalarını baltalamak, saygınlığını zedelemek, maddi ve manevi eylemlerini; saptarsa; duruma ve eylemin ağırlığına göre uyarı, geçici kınama, üyeliğini askıya alma, üyelikten kesin çıkarma (Yönetim Kurulunun 5/7 oyu İle gerçekleşir.) yaptırımlarından birinin uygulanmasına, yönetim kurulu karar verir. Bu durumu derneğin merkezinde bulunan ilan tahtasında asar ve üyelere duyurur.

e.      04.11.2004 tarih ve 5253 sayılı T.C. Resmi Gazetesinde yayımlanan Dernekler Kanununun 32. maddesi ( e ) ve ( f) bentlerindeki hükümler aynen uygulanır. Üyenin ihraç işlemi yönetim kurulu kararıyla yapılarak üyelere bildirilir.

                        YÖNETİM KURULU TARAFINDAN OLUŞTURULACAK DANIŞMA KURULU

MADDE –31…     Dernek Yönetim Kurulu amaç ve faaliyetlerine ulaşma düşüncesiyle konusunda uzman kişilerden oluşacak danışma kurulu oluşturulabilir. Konacık Köyü Dernek Başkanı bu kurulun üyesidir. Danışma kurulu başkanlığını yapar. Danışma ve Danışmanlar kurulu, dernek yönetim kuruluna, gerektiğinde denetleme kuruluna kendilerinden istenen bilgileri sunmakla yükümlüdür. Bilgi sızdırmaz, başkan katılmaksızın toplantı yapamazlar. Yönetim Kurulunun vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda görev yaparlar. Dürüstlük be gizlilik ilkeleri içersinde çalışmak zorundadırlar.

ŞUBE VE TESİLCİLER

            1-ŞUBE

MADDE –32…     Derneğin şubesi yoktur. Genel Kurul kararı ile şube açılabilir. Ancak, dernek şubesinin açılmasına yönelik çalışmalar ilgili tüzük değişikliği ile birlikte Genel Kurulda verilir.

                        2- DERNEGİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE –33…      

a.       Derneğimiz Yönetim Kurulunun kararıyla borçlanabilir.

b.       Derneğimizin borçlanma miktarı üyelerin yıllık aidatının toplamının iki katını geçemez.

c.       Derneğimiz kar sağlamak ve sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, faiz veya başka adlarda üyelerine paylaştırmamak şartıyla, sadece Konacık Köyü sınırları içinde yapacağı, konutların alt yapı sorunları, hayvancılık ve kooperatif kurma, turizme açılması gibi yatırımlarda bulunabilir.

d.       Ayrıca üyelerine yiyecek ve içecek gibi zaruri ihtiyaç maddeleri, diğer mal ve hizmetlerle ilgili kısa ve orta vadeli ihtiyaçları karşılamak amacıyla sandık kurabilir. Resmi kuruluşlardan ve bankalardan kredi kullanabilir. Bu gibi ihtiyaçları karşılamak üzere Yönetim Kurulu tam yetkilidir.

e.       Yönetim Kurulu, üyelerin yıllık aidatının iki katına kadar borç devri yapabilir.

                        3- TEMSİLCİLİKLER

MADDE –34…     Dernek merkezi ve şubelerin bulunduğu veya bulunmadığı yerlerde birer lokal açabilir. Lokalin işletmeciliği yönetim kurulunca belirlenen üyeler arasından veya atanan kişilerce tarafından yaptırılır. Bu kişiler sorunlarını ve sorumluluklarını yönetim kuruluna rapor halinde sunmakla zorunludurlar. Gelir-gider hesaplarını yönetim kuruluna ibraz ederler. Denetleme kurulu bu konuda tam yetkilidir. Yönetim kuruluna bilgi vermek suretiyle, denetimde bulunabilirler.

                        LOKALAÇMA

MADDE –35…     Dernek yönetim kurulu derneğin yerleşik biriminin bulunduğu İLİN En Büyük Mülki Amirliğinden yazılı izin almak kaydıyla merkezinin bulunduğu bir yerde lokal açabilir, işletebilir.

Faaliyet gösteren lokalimizde alkollü içki kullandırılamaz, parasına oyun oynatılamaz, diğer oyunlar serbesttir, oynatılır.

SPOR VE SAHA TESİSLERİ

MADDE –36…     Dernek yönetim kurulu Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla özel turnuvalar tertipler, özel turnuvalara katılır, saha ve tesisler açabilir. Bu saha ve tesislerin mülkiyetini alabilir. Kiralayabilir. Spor müsabakalarına katılan takımlara müsabakalar süresi boyunca derneğimiz tarafından derneğin bütçesi doğrultusunda kaynak aktarır. Aktarılan bu kaynaktan yapılacak masraflar karşılanır. Yönetim kurulu kararıyla sporcuların başarıları doğrultusunda prim verilir. Konacık Köyü sporcuları ödüllendirilir.

                        DERNEGİN GELİRLERİ

MADDE –37…      

a.       Derneğin gelirleri bir çalışma döneminde aylık (2 YTL) İKİ Yeni Türk lirası, yıllık (24 YTL) Yirmi dört Yeni Türk lirası olmak üzere üyelerin aylıklar halinde veya bir defada ödeyecekleri aidat ödentileridir.

b.       b) Her türlü bağış ve yardımlar.

c.       Dernekçe yapılacak yayınlar, gazete ve bülten, düzenlenecek piyango, balo, eğlence, temsil, konser, sergi, eşya piyangosu, açık artırma, spor müsabakaları ve yarışmaları, konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

d.       Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler

e.       Derneğin amacına uygun olarak işleteceği lokalden ve açılmış olan şubelerden elde edilecek gelirler.

f.         Yardım toplama hakkında yasa ve tüzük hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

g.       Yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden ilgili makamların imi ile alınacak yardımlar.

                        DERNEGİN GİDERLERİ

MADDE –38…      

a.       Dernek amacını gerçekleştirebilmek için yıllık bütçesi dahilinde yönetim kurulu eliyle her türlü harcamalardır.

b.       Derneğin gider evrakı başkan ve muhasip (yazman) tarafından imza edilir. Gider evrakına yönetim kurulu kararının tarih ve numarası kayıt edilir. Masraflar için fatura, makbuz veya sarf evrakı ibraz şarttır. Belgesiz harcamalar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

c.       Belgesiz harcamayı yapan Yönetim Kurulu üyesinden defaten tahsil edilecektir.

d.       Derneğimiz adına yapılan harcamalarda ve alımlarda en az iki tane Yönetim Kurulu üyesinin katılımı ile sağlanacaktır.

                        DERNEGİN DEFTER KAYITLARI

MADDE –39…     Derneğimiz noterden tasdiki i aşağıdaki defterleri tutar;

a.       Üye Kayıt Defteri

b.       Karar Defteri

c.       İşletme Hesabı Defteri

d.       Envanter Defteri

e.       Alındı Belgesi Kayıt Defteri

f.         Evrak kayıt defteri

                        GELİR VE GİDERLERDE USUL

MADDE –40…      

a.       Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere ( 5 ) beş yıldır. Alındı belgesine bağışta bulunan kişinin açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve ödenti toplayacak kişileri yönetim kurulu bir kararla belirler. Bu karar Derneğin yerleşik biriminin bulunduğu İLİN En Büyük Mülki Amirliğine tescil ettirilir. Yetki belgesi alınmış olur.

b.       Derneğin hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak 'ta başlar 31 Aralık'ta sona erer.

c.       İşletme hesabı özeti Derneğin hesap dönemi içindeki gelir ve gider durumu ile ilgili olarak 31 Aralık tarihi itibariyle hesap özeti düzenlenir.

d.       Gelir ve gider durumu göz önüne alınarak 31 ARALIK tarihi itibariyle alacak/ borç tablosu düzenlenir.

                        BEYANNAME VERME

MADDE –41…     04.11.2004 tarih 25649 sayılı T.C. Resmi Gazetesinde yayımlanan 5253 sayılı Dernekler Kanununun 19. cu maddesi gereği Dernek Yönetim Kurulu her takvim yılının ilk (OCAK, ŞUBA T,MART, NİSAN) içersinde bir önceki yıla ait gelir ve gider durumlarını ve faaliyetlerle ilgili beyan formunu tanzim ve tasdik ederek Derneğin Yerleşik Biriminin bulunduğu İLİN En Büyük Mülki Amirliğine vermek zorundadır. Aksi takdirde 5253 sayılı dernekler kanunun 19. cu maddesindeki cezai hükümlerle cezalandırılacaklardır.

                        DERNEGİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

MADDE –42…     Dernek tüzüğünde belirtilen amacın gerçekleşmesine ilişkin olarak belirtilmiş organların yan kuruluşların ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eş yürütüm, bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürmesi ve dayanışmanın sürdürülüp güçlendirilmesi ve ilişkilerin disiplin edilmesi ile belirtilen çalışma planının, bütçe ile uygulanmaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleşmesi, ayrıca dernek gelirlerinin toplanması, harcanmasında uygulanacak biçim ve benzeri ilişkin konularda uzman elemanlar raporlarına dayanılarak objektif ölçüler ve değerler getirilmesi bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm konuların çözümü için genel kurul kararından geçirilen yönetmelik ve önergeler hazırlanır.

                        TÜZÜK TADİLAT VE DEGİSİKLİGİ

MADDE –43…     Dernek tüzüğünde değişiklik yapmaya, dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidatların artırılmasına genel kurul yetkilidir. Olağan veya olağan üstü genel kurul toplantılarında gündemde bulunmak kaydıyla veya toplantıda hazır bulunan üyelerin en az (1/10) onda birinin önerisi ile gündeme alınmak suretiyle tüzük değişikliği yapılabilir. Değişiklik ilk toplantıda görüşülecek ise dernek üyelerinin en az 2/3'nün toplantıda hazır bulunması ve hazır bulunan üyelerin 2/3'ünün onaylaması ile, ikinci toplantıda görüşülecek ise çoğunluk aranmaz ve toplantıya katılan üyelerin 2/3 ün onaylaması ile değişiklik gerçekleşir. Aksi takdirde tüzük değişikliği reddedilmiş olur.

                        DERNEGİN TÜZEL KİSİLİGİNİN SONA ERMESİ

MADDE –44…     Derneğin tüzel kişiliğinin sona ermesi

a.       Genel Kurul kararı ile

b.       Mahkeme kararı ile

c.       Kendiliğinden sona erebilir.

                        DERNEGİN GENEL KURUL KARARI İLE FESHİ

MADDE –45…     Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurulun katılma hakkına sahip en az 2/3’nün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler 18.ci maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşülür. Fesihe ilişkin karar toplantıda hazır bulunanların 2/3 'nün oyları ile olanaklıdır. Derneğin feshi yönetim kurulu başkanlığı tarafından 5 gün içinde derneğin yerleşik biriminin bulunduğu İLİN En Büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin çeşitli nedenlerle münfesih hale düştüğü, kapatıldığı veya kendiliğinden dağılmış sayıldığı durumlarda tasfiye işlemi derneğin son yönetim kurulu kararıyla birlikte genel kurul ile seçilecek ( 4 ) kişilik bir kurul, böyle bir kurul seçilmemişse veya seçilmesine olanak yoksa yönetim kurulu tasfiyeyi yapar ve derneğin tüm eşyasıyla birlikte taşınır veya taşınmaz malları Ordu ili Mesudiye ilçesi Konacık Köyü Muhtarlığına intikal eder. Tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına müteakip derneğin DERNEKLER KÜTÜGÜNDEKİ kayıtları derneğin yerleşik biriminin bulunduğu İLİN En Büyük Mülki Amirliğinin onayı ile kapatılır.

                        YASAKLARA UYMA

MADDE –46…     04.11.2004 TARİH VE 25649 sayılı T.C. Resmi Gazetede yayımlanan 5253 sayılı dernekler kanununun 29. uncu madde ve 30.uncu madde içeriğinde belirtilen yasak faaliyetlere uyma izne bağlı faaliyetler için gerekli girişimlerde bulunmaya dernek yöneticileri ve tüm üyeler azami hassasiyet ve ciddiyeti göstermek zorundadırlar. Yöneticilerin uyması gereken kurallar yine aynı kanunun 32. inci maddesinin bütün bentlerinde açıklanmış olup görev ve faaliyetlerini daha ciddi yapmaları gerekmektedir. Aksi halde bu hükümler aynen uygulamaya konulacaktır.

                        KAYIT VE YAZISMA DİLİ

MADDE –47…     4.11.2004 tarih 25649 sayılı T.C. Resmi Gazetede yayımlanan5253 sayılı dernekler kanunun 31.inci maddesi gereği dernekler defterlerinde ve kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumlarıyla yazışmalarını Türkçe yapmak zorundadırlar.

                        SON HÜKÜMLER

MADDE –48…     Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı dernekler kanunu ile ek ve değişikliklerine veya belli maddelerine yapılan atıflar, bu kanuna ve bu kanunun aynı konularını düzenleyen madde ve maddelerine yapılmış sayılır.Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde aynı konuları düzenleyen 3512 sayılı Cemiyetler kanununun ve 4721 sayılı Türk Medeni kanununun ilgili hükümlerine atıf yapılmış sayılır ve suç kendiliğinden oluşmuş olur. Böyle suçların oluşturulmasını ve zemin hazırlanmasını sağlayan üyeler hakkında suç işlemiş kanaati oluşursa Yönetim Kurulu tarafından gerekli kurallar aynen yerine getirilir.

İŞ BU TÜZÜK 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA GÖRE HAZIRLANMIŞ OLUP 48 MADDEDEN iBARETTİR.